Klachtenprocedure

Klachtenregeling

Tailor ICT Training B.V. zal er alles aan doen opdrachtgevers en deelnemers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het gebeuren dat er een klacht is of dat er suggesties zijn voor verbetering. Als dat zo is, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Tailor ICT Training B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week, op de klacht reageren. Tailor ICT Training B.V. streeft ernaar om een klacht binnen vier weken na ontvangst af te handelen. Mocht dit niet lukken dan zal dit één week van te voren aangegeven worden.
Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

 

Tailor ICT Training B.V. streeft er naar om tot een oplossing te komen waarin de waarden en criteria van beide partijen worden gecombineerd en waar beide partijen vrede mee hebben.
Tailor ICT Training B.V. verplicht zich tot geheimhouding.

 

Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en Tailor ICT Training B.V., zullen partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Indien het geschil niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan een onafhankelijke derde partij (geschillencommissie NRTO). De uitspraak van de geschillencommissie NRTO is voor beide partijen bindend. Op alle offertes en op alle opdrachten is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.

Klachtenprocedure

Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend door middel van een daarvoor bestemd Klachtenformulier, via e-mail naar info@tailorit.nl of per brief naar het postadres van Tailor ICT Training B.V. Van klachten die per telefoon worden ingediend, wordt een notitie gemaakt door degene die de klacht aanneemt.

Indien iemand een klacht indient zal het volgende dienen te worden vastgelegd:

  • Waarop heeft de klacht betrekking (op welk(e) product, dienst of medewerker)
  • Korte beschrijving van de klacht
  • Datum waarop de klacht is binnengekomen
  • Wijze van afhandelen (hoe gecommuniceerd)
  • Gemaakte afspraken
  • Door wie is de klacht afgehandeld
  • Wat is de datum van de afhandeling

Van alle inkomende klachten wordt melding gemaakt in een per klacht aangemaakt dossier in de daarvoor bestemde directory eindigend op/klachtregeling.

Alle schriftelijke klachten en notities n.a.v. telefonische klachten worden voorgelegd aan de heer A. Knot, in gescand en bewaard in de daarvoor bestemde directory.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

 

Download hier de Klachtenprocedure NRTO als Word document:
Klachtenprocedure-NRTO-leden