Hoe kun je ChatGPT AI content menselijker maken?

ChatGPT teksten menselijker maken

Veel mensen worstelen met het menselijk maken van AI-geschreven content. Een recente studie toonde aan dat slechts acht van de 67 geteste prompts AI-content menselijker maakt. Dit artikel laat zien hoe je AI-content vanuit ChatGPT een menselijk tintje geeft.

Samenvatting

 • Door het gebruiken van gepersonaliseerde prompts en het delen van persoonlijke ervaringen en meningen, wordt AI-content unieker en natuurlijker.
 • Het invoeren van recente feiten verhoogt de menselijkheid van AI-content, waardoor teksten relevanter en waardevoller worden voor lezers.
 • Het verwijderen van overbodige informatie maakt teksten scherper en verbetert de SEO-waarde.
 • Prompts zoals het gebruik van idiomen, metaforen en anekdotes maken teksten levendiger en persoonlijker.

Richtlijnen van Google en beperkingen van ChatGPT

Google vraagt om originele informatie die leesbaar en echt is. Zeker na de Spam update van Maart 2024 is Google geen voorstander van door AI gegenereerde content wanneer de kwaliteit hiervan minimaal is. 

De content van ChatGPT kan hier “standaard” moeite mee hebben wanneer deze chatbot niet wordt voorzien van de juiste context. Deze context kun je vrij eenvoudig voorbereiden door altijd een goede voorbereidende dialoog te starten. In deze dialoog leer je ChatGPT eigenlijk welke output gewenst is. Denk hierbij aan doelgroep, schrijfstijl en branding.

Google’s richtlijnen benadrukken originele informatie, persoonlijke ervaring en leesbaarheid

Originele informatie, persoonlijke ervaring en leesbaarheid staan centraal in de richtlijnen van Google. Deze aspecten zorgen ervoor dat inhoud uniek en boeiend is voor gebruikers.

Google waardeert content die frisse inzichten biedt en gebaseerd is op echte ervaringen. Dit helpt niet alleen om een natuurlijke schrijfstijl te promoten, maar verhoogt ook de waarde voor de lezer.

Leesbaarheid is ook essentieel; teksten moeten gemakkelijk te begrijpen zijn voor een breed publiek. Google adviseert contentmakers om hun teksten toegankelijk te maken, zonder ingewikkeld jargon of onnodige complexiteit.

Dit maakt het voor iedereen mogelijk om de informatie te begrijpen en toe te passen, waardoor de algemene gebruikerservaring verbetert.

ChatGPT worstelt met deze aspecten zonder specifieke begeleidende prompts

ChatGPT heeft het moeilijk om zonder hulp unieke informatie en persoonlijke ervaringen naar voren te brengen. Dit maakt het lastig voor content creators die streven naar de  originele en menselijke teksten zoals Google deze aanbeveelt.

Zonder specifieke begeleiding lukt het de AI vaak niet om teksten op een natuurlijk en vloeiend niveau te schrijven.

Google’s richtlijnen vragen om leesbare en persoonlijke content. Hier botst ChatGPT met de verwachtingen. Zonder gedetailleerde prompts produceert de AI content die verre van menselijk aanvoelt.

Dit vraagt om een creatieve aanpak van de gebruiker om de AI tot leven te wekken.

Methodologie voor het testen van prompts

Om de menselijkheid van AI-content te meten, werdt er in het onderzoek een team van 30 ervaren gebruikers opgezet. Ze beoordeelden de betreffende content die met speciale prompts was geproduceerd. 

Beoordelen van de content gegenereerd door verschillende prompts 

Een groep van 30 personen beoordeelde de output van ChatGPT. Ze gebruikten verschillende prompts om AI-teksten te genereren. Hun taak was om te zien hoe menselijk deze teksten leken.

Ze gaven scores van 0 voor erg AI-achtig tot 10 voor heel menselijk.

Bij een eerste test kreeg met alleen ChatGPT gemaakte content zonder speciale prompts een score van 1.3. Dit toonde aan dat de tekst duidelijk door AI was geschreven. Deze methode hielp om beter te begrijpen hoe AI-content menselijker kan worden gemaakt.

Content werd beoordeeld op een schaal van 0 (sterk AI) tot 10 (sterk menselijk)

Om de menselijkheid van ChatGPT-content te meten, gebruikten ze een schaal van 0 tot 10. Een score van 0 betekende dat de tekst sterk door AI leek geschreven, terwijl een 10 aangaf dat het net door een mens kon zijn geproduceerd.

Dit systeem hielp ze objectief te beoordelen hoe dicht de AI-tekst bij natuurlijk schrijven kwam. De initiële test, zonder specifieke prompts, behaalde slechts een 1.3.

Dit toonde aan dat standaard AI-content eenvoudig als zodanig herkend wordt.

Het aanpassen van de prompts was dus essentieel om deze scores te verbeteren. Met behulp van gedetailleerde en aangepaste prompts bleken veel hoger te scoren.

Door de feedback van het team  kon de content succesvol worden verfijnd om meer op menselijk geschreven werk te lijken. Deze aanpak zorgde ervoor dat het gebruik van AI in het creëren van content de AI-detectie kon omzeilen, wat cruciaal is voor SEO-optimalisatie en het behoud van een natuurlijke schrijfstijl.

Overzicht van humaniserende prompts

Voor wie de AI content menselijker wil maken, bevelen we dus unieke prompts aan. Bekijk hieronder de verschillende prompts die je hiervoor kunt gebruiken.

Persona prompts

Persona prompts geven AI de stem van een specifiek persoon. Ze maken content meer levendig en uniek.

ChatGPT wordt getraind om teksten te schrijven die passen bij de unieke stijl van een persoon. Dit proces omvat een grondige analyse van bestaand werk, waarbij gekeken wordt naar hoe de auteur toon, humor en vragen gebruikt.

Ook de structuur van zinnen, het niveau van leesbaarheid, het gebruikte vocabulaire en emoties worden nauwkeurig onderzocht. Het doel is om AI-content te creëren die zo dicht mogelijk bij menselijke schrijfstijlen komt.

Zo leert ChatGPT je schrijfstijl te herkennen. Door deze methode kan ChatGPT inhoud produceren met gevarieerde zin- en alinealengtes, het gebruik van analogieën en metaforen, zonder terug te vallen op jargon. Dit maakt de gegenereerde teksten natuurlijker en persoonlijker.

Een succesvolle toepassing van deze techniek zorgde ervoor dat content een score van 6,9 uit 10 kreeg op menselijkheid. Dit wijst op een significante verbetering in het ‘humaniseren’ van AI-teksten, waardoor ze moeilijker van echt menselijke teksten te onderscheiden zijn en beter aansluiten bij natuurlijk taalgebruik.

Prompt 1:

Hier is een recent artikel dat ik heb geschreven: [voeg document of URL toe]

Analyseer mijn toon, hoe ik zinnen en paragrafen vormgeef. De mate van detail die ik gebruik in de uitleg, de humor die ik gebruik, hoe vaak ik de lezer vragen stel, het leesbaarheidniveau dat ik gebruik, de woordenschat die ik gebruik en de mate van emotie die ik overbreng in mijn schrijven.

Geef me een samenvatting van 200 woorden van wat je geleerd hebt.

Prompt 2: 

Maak op basis van de geanalyseerde schrijfstijl uit het verstrekte artikel, je inhoud met de titel [vul titel in] van [aantal woorden] woorden. Zorg ervoor dat de nieuwe inhoud strikt overeenkomt met de schrijfstijl van de auteur wat betreft toon, structuur en aanpak zoals geïdentificeerd in de analyse.

Het incorporeren van persoonlijke ervaring

Het toevoegen van jouw eigen ervaringen maakt AI-teksten nog meer uniek. Zo krijgt elke tekst een persoonlijk tintje.

Naast stijl is het incorporeren van persoonlijke ervaringen en meningen in content essentieel voor meer uniciteit

Persoonlijke ervaringen en meningen maken content uniek. Door een “over ons/ over mij” te delen, leert ChatGPT meer over jouw achtergrond. Dit helpt bij het creëren van teksten die jouw persoonlijke touch weerspiegelen.

Jouw verhalen en opinies geven de content een menselijk gezicht. Dit maakt de teksten niet alleen boeiender, maar ook moeilijker voor AI-detector tools om als AI geschreven te markeren.

Een tekst rijk aan persoonlijke inzichten scoorde een 8.2/10 voor menselijkheid.

Zo’n score toont aan hoe waardevol het is om jouw unieke perspectief te delen in alles wat je schrijft. Het maakt jouw werk levendiger en authentieker.

Twee methoden genoemd:

Het humaniseren van ChatGPT-content is essentieel voor het creëren van unieke en persoonlijke teksten. Hierdoor voelt de geschreven content menselijker en meer betrokken aan. Twee effectieve methodes om dit te bereiken zijn:

 1. Gebruik een “over mij” pagina:
  • Deze pagina helpt ChatGPT om de achtergrond van de auteur dieper te begrijpen.
  • Het stelt de AI in staat om relevante verhalen en ervaringen te integreren, wat resulteert in rijkere en meer gepersonaliseerde content.
  • Door deze methode toe te passen, scoorde inhoud met persoonlijke ervaring een 8.2/10 op menselijkheid volgens ons testteam.
 2. Deel persoonlijke meningen:
  • Perspectief maken text uniek.
  • Wanneer auteurs hun eigen standpunten delen, onderscheidt dat hun werk van andere door AI-gegenereerde artikelen.
  • Dit zorgt niet alleen voor een natuurlijk schrijfstijl, maar verbetert ook de authenticiteit en originaliteit van de content.

Beide technieken spelen een cruciale rol bij het uitdagen van algemene misvattingen over AI-content en bevestigen het vermogen van geavanceerde algoritmes om teksten te produceren die nauwelijks van menselijke auteurschap te onderscheiden zijn. 

Door deze praktische tips toe te passen, tillen we het niveau van AI-geschreven teksten naar nieuwe hoogten waarbij originaliteit en persoonlijkheid centraal staan.

Prompt:

Hier is de over mij pagina: [voeg url over pagina in]. Lees hier meer over mijn ervaring en verhalen die me kwalificeren als auteur voor de inhoud die ik zal schrijven.

Hier is ook een persoonlijke mening die vorm zal geven over hoe je de inhoud schrijft: [voeg persoonlijke mening toe]

Maak de inhoud met de titel [titel invoegen] van [aantal woorden] woorden met wat van deze persoonlijke ervaring en mening lichtjes verspreid. De integratie moet subtiel zijn op een niveau van 5 op een schaal van [1-10].

Perplexiteit in AI-content

Het toevoegen van perplexiteit aan AI-content stimuleert AI om buiten de gebruikelijke kaders te denken. Dit zorgt voor teksten die verrassen en nieuwsgierigheid wekken bij lezers.

Door het gebruik van complexe vragen en ongebruikelijke onderwerpen, daagt deze methode de AI uit om verder te kijken dan standaard antwoorden. Zo krijgt de content een uniek karakter dat lijkt op menselijke creativiteit.

Perplexiteit bevordert ook de variatie in woordkeus en zinsopbouw. Dit helpt bij het vermijden van herhaling en maakt de tekst dynamischer. AI leert zo om flexibeler met taal om te gaan, wat resulteert in natuurlijker teksten.

Prompt:

Controleer voordat je de inhoud uitvoert of de volgende woorden en herschrijf die zinnen met geschikte alternatieven: nauwgezet, nauwgezet, navigeren, complexiteiten, rijk, op maat, richting, onderbouwt, steeds veranderend, steeds evoluerend, de wereld van, niet alleen, op zoek naar, meer dan alleen, ontworpen om te verbeteren, het is niet alleen, onze suite, het is raadzaam, ontmoedigend, in het hart van, als het gaat om, in het rijk van, tussen ontsluiten van de geheimen, onthullen van de geheimen en robuust. 

Houd je aan het bovenstaande bij het maken van inhoud getiteld [titel invoegen] in [aantal woorden] woorden.

Burstiness 

Burstiness richt zich op het creëren van variatie in zin- en alinealengtes om menselijk schrijven na te bootsen. Dit zorgt voor een mix van lange en korte zinnen in de content. Een hogere burstiness wijst op meer creativiteit, spontaniteit en betrokkenheid bij het schrijven.

Gebruikers gaven deze aanpak een score van 5,5 uit 10, wat wijst op een verbetering in de menselijkheid van AI-teksten. Het doel is om de leesbaarheid en natuurlijkheid van door AI gegenereerde content te verhogen.

Deze techniek bewijst zijn nut door de structuur van AI-teksten diverser te maken. Een afwisseling tussen verschillende zinslengtes en alineastructuren geeft de tekst een meer menselijke kwaliteit.

Burstiness prompts zijn een effectieve manier om AI-content menselijker te maken, wat essentieel is voor seo-optimalisatie en het vermijden van AI-detectie.

Prompt

Zorg voor heterogene alinea's en zorg voor heterogene zinslengtes. Hou het vooral bij korte, duidelijke zinnen.

Houd je aan het bovenstaande bij het maken van inhoud getiteld [titel invoegen] op [aantal woorden] woorden.

Feiten opnemen

Feiten helpen ChatGPT content menselijker te maken door recente feiten toe te voegen. Dit lost het probleem van verouderde content op. Bijvoorbeeld, we kunnen de content verrijken met actuele informatie zoals “Het gemiddelde salaris voor een SEO-specialist in 2024 is 60.000 euro”.

Ook is het nuttig om te weten dat er 241 SEO-banen beschikbaar zijn op LinkedIn deze maand. 

Deze aanpak heeft bewezen het beoordelingscijfer van de content significant te verbeteren tot een 8.3 op de schaal van menselijkheid. Dit onderstreept het belang van up-to-date zijn en geven door AI-geschreven teksten een realistische dimensie.

Het proces van het toevoegen van feiten maakt AI-content niet alleen relevanter, maar ook waardevoller voor de lezers die op zoek zijn naar de actueelste informatie en trends binnen hun interesse.

Prompt:

Feit #1: [voeg feit in].

Feit #2: [voeg feit in]

Gebruik deze feiten bij het maken van de inhoud voor een artikel met de titel [vul titel in] in [aantal woorden] woorden.

Content ontvluffen

Kwaliteit staat voorop bij het humaniseren van AI-content. Het verwijderen van overbodige woorden maakt teksten scherper en waardevoller. Dit betekent dat elk woord telt en bijdraagt aan de boodschap.

AI-generatie leidt soms tot luchtige inhoud die weinig zegt. Om dit tegen te gaan, filteren we de inhoud zodat alleen nuttige en relevante informatie overblijft. Dit proces verbetert niet alleen de leesbaarheid, maar ook de SEO-waarde, aangezien zoekmachines houden van beknopte, informatieve content.

Strategieën zoals het kritisch beoordelen van elke zin op toegevoegde waarde spelen hier een sleutelrol. Dit houdt in dat we ons richten op sterke argumenten en duidelijke voorbeelden die de menselijkheid en uniciteit van de tekst ondersteunen.

Door zo de AI-content te verfijnen, slagen we erin om artikelen te creëren die niet alleen doorzoekbaar zijn, maar ook aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van de lezer.

Prompt:

Voeg geen overbodige woorden toe bij het produceren van de inhoud. Elke zin moet waarde toevoegen voor het algemene doel van de inhoud. Volg deze richtlijn strikt.

Houd je aan het bovenstaande bij het maken van de inhoud voor een artikel over [titel invoegen] in [aantal woorden] woorden.

Smaak verbeteren

Flavor prompts geven je content een unieke smaak. Ze voegen idiomen, metaforen en anekdotes toe om de tekst meer menselijk te maken. Dit verbetert de betrokkenheid van de lezers. Jouw AI-teksten voelen hierdoor echter en persoonlijker aan.

Gebruik van natuurlijke dialoog en een gesprekstoon maakt ook een groot verschil. Zo klinkt je tekst alsof het door een vriend is geschreven, in plaats van door een machine. Deze aanpak trek meer lezers aan en houdt hun aandacht vast.

Prompt:

Betrokkenheid is de hoogste prioriteit.

Wees conversationeel, empathisch en af en toe humoristisch.

Gebruik idiomen, metaforen, anekdotes en natuurlijke dialoog.

Houd je aan het bovenstaande bij het maken van inhoud voor een artikel met titel [titel invoegen] in [aantal woorden] woorden.

Doelgroep 

Doelgroepgerichte prompts zorgen ervoor dat je content goed aansluit bij je lezers. Het begint allemaal met het definiëren van wie je doelgroep precies is. Wat zijn hun interesses? Hoe oud zijn ze ongeveer? Na deze vragen beantwoord te hebben, pas je de toon en het leesniveau van je teksten aan.

Dit maakt je artikelen niet alleen interessanter voor hen, maar verhoogt ook de betrokkenheid. Door specifiek voor een doelgroep te schrijven, scoorde de content volgens het testteam 6 van de 10 op de schaal van menselijkheid.

Een andere strategie is om de behoeften en voorkeuren van je publiek te integreren in je schrijfstijl. Gebruik data en feedback om te begrijpen wat ze willen lezen. Zorg ervoor dat je artikelen antwoorden geven op vragen, of inspelen op emoties, maakt je teksten relevanter en persoonlijker. Dit trekt lezers aan en zorgt ervoor dat ze terugkomen voor meer.

Denk eraan: goede content draait om toegevoegde waarde bieden. Door te laten zien dat je echt om je doelgroep geeft, bouw je een sterkere band op met je lezers.

Prompt:

Mijn doelgroep heeft de volgende kenmerken:

1. [vul demografische informatie in].
2. [toonvoorkeuren invullen].
3. [voorkeur voor leesniveau invoegen].

Houd je aan het bovenstaande bij het maken van een artikel met titel [vul titel in] op [aantal woorden] woorden.

Conclusie

Het meer menselijk van ChatGPT content is mogelijk en bewezen effectief. Met de juiste prompts transformeren we droge, duidelijk gegenereerde teksten in levendige, boeiende verhalen die lezers aanspreken.

De sleutel ligt in het geduldig toepassen van de bovenstaande prompts. Zo bereiken we een mix van persoonlijkheid, stijl en unieke inzichten. Deze aanpak zorgt ervoor dat onze AI-content niet alleen door de lezer wordt gewaardeerd, maar ook voldoet aan de strenge eisen van zoekmachines.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik AI-tekst “humaniseren”?

Om AI-tekst te “humaniseren”, gebruik je geavanceerde algoritmes en natuurlijke taalverwerking (NLP) om een natuurlijke schrijfstijl te creëren. Dit helpt om de inhoud levendiger te maken en kan zelfs AI-detectie omzeilen.

Waarom is het belangrijk om AI-gegenereerde content menselijker te maken?

Het “humaniseren” van AI-gegenereerde inhoud maakt je tekst aantrekkelijker en persoonlijker voor lezers. Bovendien, door een meer natuurlijke toon te gebruiken, voorkom je dat je content als kunstmatig wordt gemarkeerd door AI-detectie tools.

Wat zijn de voordelen van het menselijker maken van AI-teksten voor mijn website?

Door je AI-teksten menselijker te maken, verbeter je niet alleen de leesbaarheid en betrokkenheid van je lezers, maar optimaliseer je ook voor zoekmachines, waardoor je beter gevonden wordt. Het draagt bij aan een natuurlijkere, meer boeiende ervaring voor je bezoekers.

Relevante trainingen

Picture of Bert Knot

Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.