Certified European Data Protection Professional - Schriftelijk

Logo TailorIT RGB

Certified European Data Protection Professional – Schriftelijk

 2.980,00

Certified European Data Protection Professional – Schriftelijk

Deze training is gebaseerd op een in de praktijk ontwikkelde methode voor het voldoen aan de eisen van data protection (security), privacy en de bescherming van persoonsgegevens. De opleiding voorziet in helder gefaseerde stappenplannen en checklists met concrete (implementatie)maatregelen die in beginsel bij elk bedrijf of elke (publieke) organisatie – ongeacht de omvang – kunnen worden toegepast.
De training dankt haar succes mede aan de combinatie van inzichten en technieken afkomstig van wetenschappelijke, nationaal en internationaal erkende managementmodellen en veel praktische input van privacy professionals met jarenlange ervaring op het gebied van privacy compliance en privacy implementatie. Daarnaast is de training gebaseerd op de beste kernelementen van nationaal en internationaal erkende en beproefde methodieken, zoals COSO, INK, OASIS, PRINCE2 en MSP. Deze training bevat:

 • Heldere stappenplannen (visie, beleid, strategie, implementatie, evaluatie)
 • Heldere toetsingskaders voor alle privacy stakeholders
 • Een beschrijving van een privacy data governance stakeholder model
 • Privacy checklists voor uniformiteit in verantwoording
 • Diepte-analyses over tal van specifieke en complexe onderwerpen op het gebied van privacy en data protection
 • Doel

  De training is gebaseerd op de door de EU Certification Committee goedgekeurde Body of Knowledge van de DPO/FG. Hierin staan 15 kernthema's beschreven die gebaseerd zijn op de kerntaken van de DPO/FG. De training leert je zelfstandig een werkprogramma samen te stellen dat benodigd is om jouw wettelijke en extra taken conform de GDPR/AVG uit te voeren.
  Na de training ben je optimaal voorbereid om de DPO/FG taken praktisch en verantwoord uit te voeren. Na afloop van de training kan je onder meer:

 • Lean en mean jouw taken als DPO/FG definiëren (deels delegeren) en praktijkgericht en wendbaar inrichten
 • Beargumenteren wanneer er sprake is van een DPO/FG conflict of interest
 • Zelfstandig de verwerkingsverantwoordelijke, werknemers en verwerkers informeren en adviseren over de naleving van de GDPR/AVG
 • Zelfstandig – desgevraagd – adviseren over een DPIA assessment
 • De hoofdposten van jouw eigen DPO/FG budget beargumenteren
 • Voldoen aan de eisen van relevante toezichthouders
 • Risico's van privacy non-compliance beheersen
 • Het privacy reputatiemanagement van jouw organisatie optimaliseren
 • Praktische managementrapportages voor bestuur en management opzetten
 • Optreden als contactpersoon voor de AP (Autoriteit Persoonsgegevens), en
 • Heb je voldoende inzicht in praktische dilemma's waarvoor je komt te staan en hoe je hiermee moet omgaan
 • Na afloop van deze training ben je een goed opgeleide en deskundige DPO/FG, voorzien van een officieel erkende Europese GDPR certificering, van belang voor jouzelf en voor jouw organisatie. Jouw officiële registratie in het Europese Register van Data Protection Professionals onderstreept jouw vakkennis en maakt deze publiekelijk toegankelijk voor werkgevers, opdrachtgevers en collega privacy & data protection professionals.

  Doelgroep

  De wettelijk verankerde functie van Data Protection Officer (DPO) is van essentieel belang voor het bevorderen van de feitelijke borging van privacy en data protection in het dagelijkse beleid en de dagelijkse praktijk van jouw organisatie. De verplichting tot het aanstellen van een DPO/FG geldt voor organisaties in de publieke sector en wanneer jouw organisatie zich toelegt op privacygevoelige activiteiten. Voor elke andere organisatie is de aanstelling van een gekwalificeerde Data Protection Officer (DPO) evenwel een verstandige keuze!
  De training is bedoeld voor privacy & data protection professionals (DPO/FG) die zich willen ontwikkelen tot een professioneel en Europees gecertificeerd data protection professional. Wij denken dan aan (aankomend) Data Protection Officers (DPO), Functionarissen Gegevensbescherming (FG), Privacy Officers, IAPP gecertificeerden (CIPP/E, CIPM, CIPT), informatiemanagers, leden van een DPIA-team, data eigenaren, data managers en gegevensbeheerders, privacy juristen, privacy/IT advocaten, compliance officers, privacy & security managers, (IT) auditors, CISO's, CDO's, CIO's, bedrijfs- en overheidsjuristen, risicomanagers, trust managers, IT en security managers en andere professionals die onvoldoende kennis van de GDPR/AVG en de implicaties daarvan in de praktijk hebben.

  Voorkennis

  De cursus is geschreven op HBO-niveau.

  Vorm

  Schriftelijk

  Inhoud

  LES I: DE DATA PROTECTION OFFICER/FG ? TAKEN, POSITIONERING EN FUNCTIEPROFIEL

  In deze eerste les wordt op basis van relevante theorieën een focus aangebracht voor een goede vervulling van de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de DPO/FG. U krijgt antwoord op vragen als: welke taken horen nu wel of juist niet bij de DPO/FG? Welke incompatibiliteitseisen gelden daarbij? Waar moet de DPO/FG idealiter worden gepositioneerd binnen een organisatie (organogram)? Hoe ziet het functieprofiel van een professionele DPO/FG eruit? Uit welke onderdelen bestaat dit functieprofiel en hoe moeten deze worden bewaakt? Na afronding van dit lesdeel kunt u deze vragen zelfstandig beantwoorden en kunt u alle onderwerpen uit deze les praktisch toepassen binnen uw eigen organisatie. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • De DPO/FG in de Europese Data Protection Regulation (GDPR)
 • Professionele kwaliteiten van de DPO/FG
 • Deskundigheid op het gebied van wet- en regelgeving
 • Taakgerichte competenties
 • Monitoren, informeren en adviseren
 • De contactfunctie van de DPO/FG
 • De positie van de DPO/FG
 • Geheimhoudingsverplichtingen
 • Accountability van de DPO/FG
 • Relatie met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
 • CHECKLIST: Taken, positionering en functieprofiel van de DPO/FG
 • LES II:
  HET PRIVACYPLAN ? OPZET EN STRUCTUUR

  In de tweede les staan het opzetten en praktisch uitwerken van een overkoepelend privacyplan centraal. In dit plan worden, aan de hand van 8 logische stappen, alle (hoofd)taken van de DPO/FG overzichtelijk op een rij gezet. Naast een uitgebreid toezichtsplan voor de dagelijkse praktijk, worden ook de taken op het gebied van 'informeren en adviseren' nader gedefinieerd en beschreven. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Aanpak en inrichting van het inzicht
 • Stappenplan
 • Het privacyprofiel van uw organisatie
 • De General Data Protection Regulation (GDPR) / Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG)
 • Privacy nulmeting
 • PDCA-cyclus
 • Compliance monitoring
 • Klachtafhandeling
 • Internationaal verkeer van persoonsgegevens
 • Kernpunten van toezichtsmanagement
 • Accountability
 • Privacy governance
 • CHECKLIST: Opzet en structuur van het privacyplan
 • LES III: HET PRIVACYPLAN ? STAP 1 Privacy visie, beleid en strategie

  Een belangrijke succesfactor voor de uitvoering van de taken van de DPO/FG is de afstemming (alignment) met de diverse stadia van privacy ontwikkelingen binnen de eigen organisatie. Is er nog geen privacy visie binnen uw organisatie, dan moet hierover in concreto worden geadviseerd. Een belangrijke resultante van de privacy visie van uw organisatie is immers het daarop afgestemde privacy beleid, dat weer een belangrijk onderdeel is van het toezicht van de DPO/FG. Explicitering van de strategische doelen van uw organisatie, gekoppeld aan het privacy beleid, geeft de DPO/FG belangrijke richtsnoeren in het kader van het privacy toezicht en praktisch advies. Na bestudering van dit lesdeel kunt u als DPO/FG een effectieve en resultaatgerichte 'alignment' controle uitvoeren en het privacy plan optimaliseren. De volgende items worden behandeld:

 • Stappenplan privacy visie, beleid en strategie
 • Privacy profiel van uw organisatie
 • Strategische privacy doelen
 • Gedrag en cultuur
 • Privacy e-learning
 • Privacy awareness programma: inhoud, opzet en management
 • CHECKLIST: Privacy visie, beleid en strategie
 • LES IV: HET PRIVACYPLAN ? STAP 2 Inventarisatie van verwerkingen

  Een noodzakelijke voorwaarde voor een effectief toezicht is basale kennis van persoonsgegevens die in de organisatie worden verwerkt. In deze les staat dan ook het maken van een profiel centraal als basis voor het inventariseren van persoonsgegevens ten behoeve van een effectief toezicht. Het houden van een openbaar register komt volgens de General Data Protection Regulation (GDPR) te vervallen. Toch is het hebben van een dergelijk overzicht van verwerkingen van persoonsgegevens belangrijker dan ooit. Waarom? Omdat het toezicht van de DPO/FG zich ook uitstrekt over de invulling van privacy zorgplichten door de verantwoordelijke (uw eigen organisatie). Na bestudering van dit lesdeel kunt u een inzichtelijk profiel van uw organisatie maken met als doel het inrichten van toezicht en het optimaliseren van het privacyplan. Aan de orde komen:

 • Stappenplan inventarisatie verwerkingen van persoonsgegevens
 • De rol van de DPO/FG bij het inventariseren van verwerkingen
 • Data flow proces schema's
 • Privacy zorgplichten en inventarisaties van verwerkingen
 • Het toezichtsprofiel van inventarisaties van verwerkingen
 • Informeren en adviseren volgens de General Data Protection Regulation (GDPR)
 • Belang van een goede inventarisatie voor de uitoefening van de taken van de DPO/FG
 • Risico classificaties van inventarisaties; een praktische methode
 • CHECKLIST: Inventarisatie van verwerkingen
 • LES V: HET PRIVACYPLAN ? STAP 3 Privacy awareness en privacy compliance op basis van de privacy nulmeting

  Elk professioneel toezichtsplan begint met evidence-based informatie over de staat van privacy compliance: waar staat uw organisatie op het gebied van privacy compliance? Een privacy nulmeting is een effectieve manier om deze noodzakelijke evidence te creëren. Hoe zet u nu als DPO/FG een dergelijke nulmeting op en hoe richt u deze in? Hoe voert u een dergelijke privacy nulmeting praktisch uit? Wat zijn de do's en don'ts? Voor welke toezichtsdoeleinden kan een privacy nulmeting nog meer worden gebruikt? Wat is de relatie met de eerdere stappen in het toezichtsplan? Na afronding van dit lesdeel kunt u een effectieve en praktisch ingerichte nulmeting opzetten, inrichten en uitvoeren met als doel het optimaliseren van het privacyplan. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Stappenplan privacy nulmeting
 • De toegevoegde waarde van een privacy nulmeting
 • Opzetten van een privacy nulmeting
 • Belang van data flow proces schema's
 • Privacy zorgplichten in het perspectief van de privacy nulmeting
 • Informeren en adviseren op basis van privacy nulmetingen
 • Toezicht en handhaving op basis van privacy nulmetingen
 • Accountability
 • CHECKLIST: Privacy nulmeting
 • LES VI: HET PRIVACYPLAN ? STAP 4 De privacy gap-analyse

  Op basis van het rapport van de privacy nulmeting wordt in de privacy gap-analyse een diepgaander onderzoek ingesteld naar hetgeen is geconstateerd. In dit onderzoek wordt een analyse van de huidige situatie, de gewenste situatie en de 'gaps' tussen deze twee situaties uitgevoerd. Het einddoel is om een helder en gestructureerd verbeterplan op te stellen en op basis van een privacy assessment (risico georiënteerd of DPIA gebaseerd) een lijst (checklist) met concrete acties te formuleren. Aan de orde komen:

 • Stappenplan privacy gap-analyse
 • Toegevoegde waarde van een privacy gap-analyse
 • Opstellen van een privacy gap-analyse
 • Belang van data flow proces schema's
 • Privacy zorgplichten in het perspectief van de gap-analyse
 • Informeren en adviseren op basis van privacy gap-analyses
 • Toezicht en handhaving op basis van privacy gap-analyses
 • Accountability
 • CHECKLIST: Privacy gap-analyse
 • LES VII: HET PRIVACYPLAN ? STAP 5 Positionering van de DPO/FG in het privacy implementatieplan

  Aan de hand van de resultaten en bevindingen uit de privacy nulmeting en privacy gap-analyse kan de DPO/FG vervolgens een helder en gestructureerd privacy implementatieplan opstellen. In deze les krijgt u antwoord op de volgende zaken:

 • Positionering en toegevoegde waarde van de DPO/FG in het privacy implementatieplan
 • De rol van de DPO/FG bij het bepalen van de ambitieniveaus
 • De rol van de DPO/FG bij het vaststellen van een privacy maturity plan
 • De rol van de DPO/FG bij het vaststellen van een privacy implementatieplan
 • Het belang van data flow proces schema's
 • Privacy zorgplichten in het perspectief van het implementatieplan
 • Informeren en adviseren in het privacy implementatietraject
 • Toezicht en handhaving gedurende het implementatietraject
 • Accountability
 • CHECKLIST: Privacy implementatieplan
 • LES VIII: HET PRIVACYPLAN ? STAP 6
  Positionering van de DPO/FG in het evaluatie- en mitigatieplan

 • Stappenplan evaluatie- en mitigatieplan
 • Toegevoegde waarde van de DPO/FG in het evaluatie- en mitigatieplan
 • Rol van de DPO/FG bij het bepalen van de ambitieniveaus in het evaluatie- en mitigatieplan
 • Rol van de DPO/FG bij het vaststellen van mitigaties
 • Rol van de DPO/FG bij het vaststellen van het evaluatie- en mitigatieplan
 • Belang van data flow proces schema's in het evaluatie- en mitigatieplan
 • Privacy zorgplichten in het perspectief van het evaluatie- en mitigatieplan
 • Informeren en adviseren in het evaluatie- en mitigatieplan
 • Toezicht en handhaving in het evaluatie- en mitigatieplan
 • Accountability
 • CHECKLIST: Evaluatie- en mitigatieplannen
 • LES IX: HET PRIVACYPLAN ? STAP 7 Rol van de DPO/FG bij certificering en privacy keurmerk audits

 • Stappenplan certificering en auditing
 • Toegevoegde waarde van de DPO/FG in certificeringstrajecten
 • De rol van de DPO/FG bij het creëren van compliance evidence
 • De rol van de DPO/FG bij het vaststellen van het certificeringstraject
 • De rol van de DPO/FG als toezichthouder in het kader van een certificering
 • CHECKLIST: DPO/FG privacy certificering
 • Toegevoegde waarde van de DPO/FG bij keurmerk audits
 • De rol van de DPO/FG bij het creëren van compliance evidence voor keurmerk audits
 • De rol van de DPO/FG bij het vaststellen van het privacy audit plan
 • De rol van de DPO/FG in het kader van privacy keurmerk audits
 • CHECKLIST: Privacy keurmerk audits
 • LES X: HET PRIVACYPLAN ? STAP 8 Het integrale toezichtsmanagement model voor de DPO/FG

 • Privacy toezichtsmanagement plan
 • Toezicht Key Performance Indicators (KPI's)
 • Toezicht KPI's meerjaren perspectief
 • Toezicht evidence
 • Data flow proces management voor toezicht
 • Privacy zorgplichten in het perspectief van toezichtsmanagement
 • Informeren en adviseren als onderdeel van het toezichtsmanagement
 • Toezicht en handhaving gedurende het implementatietraject
 • CHECKLIST: Toezichtsmanagement
 • DE PROFESSIONELE DPO/FG ? INHOUDELIJK EXPERT

  In de eerste 10 lesdelen van deze unieke cursus Certified European Data Protection Professional is, aan de hand van een aantal handige checklists, veel praktische informatie gedeeld ten behoeve van een modern en optimaal privacyplan voor de DPO/FG. Als DPO/FG wordt u als toezichthouder, informatiepunt/vraagbaak en adviseur ook (en vooral) geacht een inhoudelijk expert te zijn op diverse, voor uw organisatie relevante onderdelen. In de volgende lessen wordt u meegenomen in diverse diepte-analyses van voor u en uw organisatie relevante onderwerpen op het gebied van privacy en data protection. Tal van complexe en minder complexe zaken die van belang zijn voor u en uw organisatie worden diepgaand behandeld.

  LES XI: DE DPO/FG ? INHOUDELIJKE VERDIEPING/1

 • Beveiliging van persoonsgegevensIn deze lesmodule leert u hoe u de eisen die de General Data Protection Regulation (GDPR) stelt aan de beveiliging van persoonsgegevens kunt vertalen in uitgangspunten voor het informatiebeveiligingsbeleid. Informatiebeveiliging is immers de basis van privacybescherming. U leert vervolgens het privacybeleid en het informatiebeveiligingsbeleid aan elkaar te relateren en indien gewenst met elkaar te integreren. Daarbij wordt vanzelfsprekend een relatie gelegd met de informatiebeveiligingsnormen (zoals bv. ISO 27001).
 • Risico classificatie beveiliging van persoonsgegevensDe AVG schrijft voor dat uw organisatie passende technische en organisatorische maatregelen moet nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen moeten een passend beveiligingsniveau garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging en gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 • De rol van de DPO/FG bij datalekkenDe meldplicht datalekken is een driedubbele meldplicht omdat datalekken moeten worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) óf aan gedupeerden óf aan allebei. Het boeterisico is dubbel omdat u in geval van verzuim van de meldplicht in aanmerking komt voor de hoogste boete. Het datalek kan bovendien aanleiding geven tot onderzoek door de AP naar uw informatiebeveiligingsbeleid. Bij goede privacy governance valt u niets te verwijten, want u waarborgt dat gegevens steeds behoorlijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de wet worden verwerkt. Good governance blijkt met name uit een coherente privacy management aanpak, de betrokkenheid van de DPO/FG conform het wettelijke profiel en een informatiebeveiligingsbeleid dat is gebaseerd op ISO 27001.
  Sinds de meldplicht datalekken is ingevoerd kunt u dus geconfronteerd worden met zware boetes. Iets dat veel meer impact heeft, is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan eisen dat bij een datalek activiteiten stilgelegd worden. Als DPO/FG bent u de aangewezen persoon om de juridische impact van een datalek te verkleinen. Wanneer en aan wie moet u melden? Wat moet u doen om boetes te voorkomen?
 • De rol van de DPO/FG in het kader van bewerkersovereenkomstenEen bewerkersovereenkomst is een begrip uit de privacy regelgeving. De bewerker is degene die, ten behoeve van de verantwoordelijke (uw organisatie), persoonsgegevens verwerkt zonder aan diens rechtstreekse gezag onderworpen te zijn. Welke rol dient de DPO/FG te spelen in het kader van een bewerkersovereenkomst en welke afspraken moeten in een bewerkersovereenkomst gemaakt worden?
 • De rol van de DPO/FG in het internationale verkeer van persoonsgegevensVerwerking van persoonsgegevens van betrokkenen in de EU die plaatsvindt buiten de EU is aan strenge regels gebonden. Het is belangrijk dat persoonsgegevens ook in het internationale verkeer beschermd worden. De docenten nemen met u de voorwaarden door waaraan doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen en/of internationaal opererende organisaties moet voldoen. Wat is de rol van de DPO/FG in het kader van de internationale bescherming van persoonsgegevens?
 • LES XII: DE DPO/FG ? INHOUDELIJKE VERDIEPING/2 Praktische oplossingen en normenkaders voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen ter waarborging van privacy

 • Normenkaders voor informatiebeveiliging: ISO27000, Information Security Forum, CoBit, NIST
 • Procedurele en technische maatregelen
 • Risico management vanuit de privacy principes
 • Preventieve, detectieve, correctieve en repressieve maatregelen
 • Afgeleide privacy principes naar maatregelen
 • Samenhang van informatiebeveiliging en privacy
 • Privacy maatregelen uit de ISO
 • Aanvullende maatregelen uit andere normenkaders
 • Toetsing van maatregelen
 • KPI's voor het waarborgen van privacy
 • Interne en externe audits
 • Resultaten van audits en toepassing als bewijslast bij de melding van een datalek
 • Veiligstellen van bewijslast
 • LES XIII: DE DPO/FG ? INHOUDELIJKE VERDIEPING/3

 • (Big) data: privacy en ethiekDe inzet van (big) data is niet alleen een technische, maar ook een ethische uitdaging. Uw organisatie dient na te denken over de ethische en privacy randvoorwaarden van data en deze in te bouwen in projecten (procesmatig) en in systemen (technisch ontwerp). In deze lesmodule worden alle vragen op het gebied van privacy en ethiek in de context van (big) data behandeld.
 • Privacy by DesignPrivacy by Design houdt in dat u tijdens de ontwikkeling van producten en diensten (zoals informatiesystemen) aandacht besteedt aan privacy verhogende maatregelen, ook wel Privacy Enhancing Technologies (PET) genoemd. Daarnaast verwerkt u alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking. Doet u dit niet dan is de kans groot dat u later, op grond van de wet, zeer tijdrovende en kostbare noodzakelijke aanpassingen moet doen. In deze lesmodule worden de achtergrond, de bedoeling en de betekenis van het principe 'Privacy by Design' toegelicht.
 • Internet of Things (IoT): voorwaarden, voordelen en privacy issuesOok benieuwd hoe het Internet of Things (IoT) uw organisatie verder brengt? Hoe u hiermee bedrijfsprocessen versoepelt? Welke innovaties mogelijk zijn met IoT? In deze lesmodule wijden de docenten u in in de toepassingsmogelijkheden van het Internet of Things (IoT) en de voorwaarden, voordelen en privacy issues ervan.
 • Privacy of ThingsBedrijven die apparaten, die via het internet met elkaar communiceren, aanbieden, moeten in hun privacy voorwaarden eveneens duidelijk zijn welke gegevens zij precies verzamelen en gebruiken, voor welk doel dat gebeurt en hoe lang ze deze gegevens bewaren.
 • LES XIV: DE DPO/FG ? INHOUDELIJKE VERDIEPING/4

 • Privacy evidence voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)Het overleggen van bewijs van het daadwerkelijk naleven van privacy verplichtingen richting de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) staat hier centraal. Aan de hand van audit technieken leert u als DPO/FG welke bewijsmiddelen kunnen worden gehanteerd om deze 'evidence' vast te leggen.
 • Privacy compliance instrumentenEr zijn verschillende instrumenten om te controleren of u persoonsgegevens op de juiste manier beschermt. Zo kunt u bijvoorbeeld een audit laten uitvoeren. Deze lesmodule geeft aan welke compliance instrumenten er zijn met betrekking tot privacy en hoe deze werken.
 • Data Protection Impact Assessment (DPIA)Een Data Protection Impact Assessment (DPIA) wordt in sommige situaties impliciet of expliciet verplicht gesteld. U leert de verschillende soorten DPIA's kennen en u leert de noodzaak en opzet van een DPIA te bepalen voor verschillende organisatiespecifieke situaties. U zult in staat zijn een DPIA uit te voeren en de resultaten daarvan te beoordelen. In deze lesmodule worden de noodzaak en opzet van een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) voor verschillende situaties behandeld.
 • Privacy auditsIn deze lesmodule leert u de opzet van en de eisen die aan een privacy audit worden gesteld. U kunt de opdracht voor een privacy audit formuleren en toezicht houden op de uitvoering ervan.
 • Privacy assurancePrivacy assurance is van groot belang voor uw organisatie, niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar ook vanwege de grote reputatieschade die uw organisatie kan oplopen als vertrouwelijke klantgegevens openbaar worden.
 • Privacy keurmerkenDe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) onderstreept het belang van professionele gedragscodes en privacy keurmerken (seals). Het Nederlands Privacy Keurmerk (NPK) kan bij het creëren van 'evidence' in de zin van de AVG van doorslaggevende betekenis zijn. Het Nederlands Privacy Keurmerk speelt niet alleen een rol richting de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), maar ook richting andere kwaliteitskaders (bijvoorbeeld HKZ), data governance, accountability richting andere stakeholders, accountants en last but not least, aansprakelijkheidsverzekeraars.
 • LES XV: DE DPO/FG ? INHOUDELIJKE VERDIEPING/5

 • Privacy en profilingIn deze lesmodule leert u wat profiling inhoudt, in welke gevallen en onder welke voorwaarden profiling is toegestaan en welke procedures en maatregelen getroffen moeten worden om aan de regels die de General Data Protection Regulation (GDPR) aan profiling stelt te kunnen voldoen. U leert het privacy en compliance beleid zodanig in te richten dat u aan de voorwaarden op dit punt voldoet.
 • Rechten van betrokkenenVoor de DPO/FG speelt de feitelijke rechtsbescherming van betrokkenen een steeds belangrijkere rol. Zo is het klachtrecht van betrokkenen in de General Data Protection Regulation (GDPR) verscherpt op het gebied van het 'recht op inzage' alsook het recht om materiële en immateriële schadevergoeding te vorderen wegens schending van de privacy en/of data protection.
 • Privacy klachtenproceduresDeze lesmodule is speciaal ontwikkeld voor behandelaars van privacy klachten en privacy geschillen. Behandeld worden de speciale aspecten van klachtbehandeling als de klacht een schending betreft van de privacy en data protection.
 • Privacy schadeclaimproceduresWanneer uw organisatie verantwoordelijk is voor schending van de privacy bent u volgens de wet verplicht in overleg te treden over de vergoeding van de schade aan de gedupeerde(n).
 • Vervolgopleidingen

  Bijzonderheden

  15 lessen

  € 2.980

  Cursusdata

  16-jun-22

  Andere data?

  Locaties

  Niet van toepassing

  Andere locatie?

  SKU: SCHRIFTELIJK-DATAPROTECTION Categorieën: , , Tags: , ,
  Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.